reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

MEB GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

13 Ocak 2018, Cumartesi, 3:47 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Aşağıda belirtilen […]

12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Aşağıda belirtilen hususlarda değişiklikler tespit edilmiştir.

MADDE 1- 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

Önceki düzenlemede, Şube Müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yazılı ve sözlü sınav yapılmakta iken yapılan yönetmelik değişikliği ile unvan değişikliği ile atacakların tamamı için sözlü sınav şartı getirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar;

a)Yönetim hizmetleri grubunda; Şube Müdürü ve Şef kadroları yer almış ancak, önceki düzenlemede belirtilen tesis müdürü, basımevi müdürü, basımevi müdür yardımcısı, koruma ve güvenlik şefi kadroları yer almamıştır.

b)Araştırma ve planlama hizmetleri grubunda; Talim eve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı kadroları yer almış ancak, önceki düzenlemede belirtilen uzman (GİH) , uzman (TH) kadroları yer almamıştır.

c)Büro hizmetleri grubunda; Sayman, Ayniyat saymanı, Çözümleyici, Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför kadroları yer almış; önceki düzenlemede yer alan mutemet, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf bu kadroda belirtilmemiş, önceki düzenlemede yer almayan çözümleyici kadrosu eklenmiştir.

d)Önceki düzenlemede belirtilen Hukuk Hizmetleri Grubu, Savunma Hizmetleri Grubu, Destek Hizmetleri Grubu kadroları ayrıca belirtilmemiş; değişiklikle “(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlarda;

Şube müdürü kadrosu için; önceki düzenlemede yer alan şartlara “Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak” ibaresi eklenmiş, aranacak şartların üçüncü fıkrası ise “3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Şef kadrosu için; önceki düzenlemede yer alan şartlara “3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,” şartı eklenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı kadrosu için; önceki düzenlemede yer alan “öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak” şartı kaldırılmış, “2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.” İbaresi ile önceki düzenlemede beş yıl görev yapmış olma şartı, üç yıl olarak düzenlenmiştir. Sayman kadrosu için; Önceki düzenlemede yer alan şartlara “3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.” İbaresi eklenmiştir.

Ayniyat saymanı kadrosu için; Önceki düzenlemede yer alan şartlara“3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.” İbaresi eklenmiştir.

Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için gerekli şartlar aynı kalmış ancak, önceki düzenlemede unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranan şartlar kısmında belirtilmekte iken yapılan değişiklik ile görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar kısmında belirtilmiştir.

Bilgisayar işletmeni kadrosu için; Önceki düzenlemede yer alan “Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak” ibaresi kaldırılmış, “2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,” ibaresi eklenmiştir.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için; Önceki düzenlemede yer alan “Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak” ibaresi kaldırılmış, “2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,” ibaresi eklenmiştir.

Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici kadroları için; Önceki düzenlemede yer alan “Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak” ibaresi kaldırılmış, “2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,” ibaresi eklenmiştir. Önceki düzenlemede yer alan mutemet, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi yer almamıştır.

Sekreter kadrosu için; Önceki düzenlemede yer alan “Devlet memurluğunda en az iki yıl görev yapmış olmak” ibaresi kaldırılmış, “2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.” İbaresi eklenmiştir. Şoför kadrosu için önceki düzenlemede yer alan şartlar değişmemiştir.

Yapılan değişiklikte, Hukuk müşaviri kadrosu, raportör kadrosu, sivil savunma kadrosu yer almamıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin “Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranan şartlar” başlıklı; 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “mezun” ibaresi “mezunu” olarak değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. (b) bendinde çözümleyici kadrosuna, programcı kadrosuna, tekniker, teknik ressam kadrolarına, teknisyen kadrosuna, laborant, hemşire, veteriner, sağlık teknisyeni kadrolarına, avukat kadrosuna atanabilmek için aranan şartlar bu madde kapsamından çıkarılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin “Yazılı sınav kurulu” olan başlığı “ Merkez Sınav Kurulu” olarak değiştirilmiş, “(1) Merkez Sınav Kurulu; Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu müsteşar yardımcısı başkanlığında; biri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden olmak üzere üç daire başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.(2) Merkez Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya kurul başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.(3) Merkez Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.” Şeklinde düzenlenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin “Yazılı sınav kurulunun görevleri” olan başlığı “Merkez Sınav Kurulunun görevleri” olarak değiştirilmiş, önceki düzenlemede yazılı sınav kurulunun görevlerinde yer alan ibarelere, e) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek,

f) Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunun kimlerden, ne şekilde ve hangi merkezlerde oluşturulacağını belirlemek,

g) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

ğ) Sözlü sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

h) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

ı) Sözlü sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.” İbareleri eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin “Yazılı sınav” başlıklı 13. Maddesinin birinci fıkrasına yer alan yazılı sınavda başarılı olma şartında “70” ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14. Maddesinin “Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu” olan başlığı “Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu” olarak değiştirilmiştir.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, önceki düzenlemede atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az daire başkanı veya il milli eğitim birimi düzeyinde birini başkanlığında ibaresi, kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, olarak belirtilmiş ve değişiklikle “(1) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu; Merkez Sınav Kurulunca belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, dört asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere dört yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir.” Hükmü yer almış ve önceki düzenlemede belirtilen şartlara (2) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu merkezde ve illerde kurulur. İbaresi eklenmiştir. Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri önceki düzenlemede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütüleceği belirtilmişken, yapılan değişiklikle merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, illerde ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri birimlerince yürütüleceği ifade edilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15. Maddesinin “Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun görevleri” olan başlığı “Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri” olarak değiştirilmiş, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri belirtilirken önceki düzenleme yer alan sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak ibarelerine yer verilmemiş; “Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:a) Sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek,b) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.” Şeklinde belirtilmiştir.

MADDE 10- Anı Yönetmeliğin 16. Maddesi (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi %20,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu %15,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı %15,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği %20,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %15,

(3) Sözlü sınava giren adaylar, Ek-1 Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve başvuruda bulunduğu unvana atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.” Şeklinde düzenlenmiş ve bu düzenleme ile tüm kadrolar için sözlü sınavın uygulanacağı ve önceki düzenlemede yer almayan sözlü sınav konularının ağırlıklarına ilişkin yüzdeler belirtilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin “Sınav sonuçlarına itiraz” başlıklı 18. Maddesinde yapılan değişiklikte, yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen sürede itiraz edileceği yer almaktadır. Önceki düzenlemede, itiraz süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü olarak belirtilmiştir. Değişikle yapılan düzenleme ile “…Bu itirazlar, en geç on iş günü içinde Merkez Sınav Kurulu tarafından incelenir veya sınavı yapan birime/kuruma incelettirilir ve sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerde il milli eğitim müdürlüklerine itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgili sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunca en geç on iş günü içinde incelenerek oy çokluğuyla karara bağlanır ve itirazların muhatabı birimlerce itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir” hükmü yer almıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin “Atama” başlıklı 21. Maddesi; 1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

(2) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Sözlü sınav sonrasında atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınır.

(4) Atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz.

(5) Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atama hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması iptal edilenlerin, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Önceki düzenlemede yer almayan, (3) Sözlü sınav sonrasında atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınır.

(4) Atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz. İbareleri eklenmiş , önceki düzenlemede yer alan, “(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

sebepleriyle boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir” hükmünü yer verilmemiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “uzman” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye “(5) Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadrolarına, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olanlar atanabilir.” Fıkrası eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 23 – (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılır.” Şeklinde düzenlenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29. Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, “(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;

a) İl millî eğitim müdür yardımcıları ilçe millî eğitim müdürü,

b) İlçe millî eğitim müdürleri il millî eğitim müdür yardımcısı,

c) İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü,

ç) İlçe millî eğim şube müdürleri il millî eğitim şube müdürü

kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.” Hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “31 Mayıs” ibaresi “30 Eylül” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “30 Haziran” ibaresi “30 Eylül” ve “kesintisiz en az beş yıl” ibaresi “kesintisiz en az üç yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmelik eki Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunda değişiklik yapılmıştır. Sözlü sınav konularının puan değerleri belirtilmiş, “Bölüm C-Açıklama” bölümü forma eklenmiş ve forma açıklamalar kısmına, “adayın soruya verdiği cevap ile yetersiz görülenler bakımından yetersiz görülme nedenleri komisyon başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından C bölümünde belirtilecektir.” İbaresi eklenmiştir.

 

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ1 + 5 =

Henüz yorum yapılmamış.