reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

19 Eylül 2017, Salı, 10:57 | Genel Merkez'den Haberler, MEB Duyuruları | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle getirilen değişiklikler; -Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, yoğunlaştırılmış eğitim programına göre işletmelerde mesleki eğitimin haftalık azami çalışma saatini […]

07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle getirilen değişiklikler;

-Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, yoğunlaştırılmış eğitim programına göre işletmelerde mesleki eğitimin haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabileceği düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğin 12. Maddesinde yapılan değişiklikle, haftalık ders programının hazırlanmasında bayan öğretmenlerin süt izni sürelerinin de dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğin 18. Maddesinde yapılan değişiklikle, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre okul spor kulüplerinin kurulabileceği düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğin 20. Maddesinde yapılan değişiklikle, Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan eğitim kurumlarına “görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan” Anadolu imam hatip liseleri de dâhil edilmiştir.

-Yönetmeliğin “Kontenjan Belirleme” başlıklı 25. Maddesine “özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları” da dahil edilmiştir.

– Yönetmeliğin 35. Maddesinde yapılan değişiklikle, her beş defa geç kalmanın yarım gün devamsızlıkta Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmeliğin 35. Maddesinde yapılan değişiklikle, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabileceği, bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmayacağı düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğin 49. Maddesinde yapılan değişiklikle, yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçlarının, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 işgünü içinde öğrenciye duyurularak e-Okul sistemine işleneceği düzenlenmiştir. Böylelikle daha önce 10 gün olarak belirlenen süre 10 işgünü olarak değişmiştir.

– Yönetmeliğin 78. Maddesinde yapılan değişiklikle, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısının da çalışmalarını, müdür gibi valilikçe belirlenen mesai saatleri içinde ve görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında sürdürecekleri düzenlenmiştir.

– Türk Eğitim Sen olarak açtığımız dava neticesinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/574 YD itiraz nolu ve 03.11.2016 tarihli kararı ile alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmelerine ilişkin bir düzenleyici işlemin, konusu itibarıyla Yönerge şeklinde ve Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın düzenlenemeyeceği belirtildiğinden, yönetmeliğin 84. Maddesinde yapılan değişiklikle, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında şefliklerin oluşturulması ve şeflerin görevlendirilmesi, şeflik görevinin sona ereceği hâller, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlara ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

-Yönetmeliğin 84. Maddesinde yapılan değişiklikle, “(1) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında açılan her alan/bölüm için bir alan/bölüm şefliği, donanımı bulunan her atölye veya laboratuvar için bir atölye veya laboratuvar şefliği oluşturulur. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36-48 ve 49-66 ay arası çocuklar için ayrı uygulama sınıflarında eğitim yapılır. Ancak, bu alanın atölyesi konumundaki uygulama sınıflarının tümü için sadece bir atölye şefliği oluşturulur. (2) Aynı yönetim altında birden fazla program uygulanan kurumlarda aynı adı taşıyan alan/bölümler için ikinci bir şef görevlendirilmez. (3) Bir alan/bölüme ait sadece bir atölye veya laboratuvarın bulunması halinde atölye veya laboratuvar şefliği oluşturulmaz ve şef görevlendirilmez. Alan/bölüm şefi bu atölye veya laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür. Ancak, çocuk gelişimi ve eğitimi alanına ait uygulama sınıfları için oluşturulan atölye şefliği bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.(4) Fiziki mekân ve/veya donanım yetersizliği nedeniyle birden çok alan/dalın, aynı atölye/laboratuvarda eğitim-öğretim ve üretim yapması durumunda, yalnızca donanımı sağlanan alan için atölye veya laboratuvar şefliği oluşturulur.” Hükmüne yer verilmiştir.

-Yönetmeliğe eklenen 84/A maddesinde, Şef olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar; “a) Görevlendirileceği alanın kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak, b) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak, c) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu şeflik ve/veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.” Şeklinde düzenlenmiştir.

– Yönetmeliğe eklenen 84/B maddesinde; Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine 84/A maddesi hükümlerine göre alan öğretmenleri arasından Ek-5’te yer alan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu” kullanılarak yapılan değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre okul/kurum müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılacağı düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğe eklenen 84/B maddesinde; “Şeflik görevinin sona ereceği hâller; (1) a) 84/B maddesinde belirtilen süreyi tamamlayanların, b) Atama alanı değişenlerin, c) Görev yeri değişenlerin, ç) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvarları herhangi bir nedenle kapatılanların, d) Alanı birleşenlerin, e) Alanında öğrenci bulunmayanların, f) Yurt içi ve yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda altı ay ve daha fazla geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin, g) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi kapsamında altı ay ve daha fazla süre ile aylıksız izin alanların, ğ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların, şeflik görevleri sona erer. (2) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden; a) Görevinden ayrılma isteğinde bulunanların, okul müdürünün uygun görmesi hâlinde, b) Haklarında yapılan soruşturma sonucuna göre şeflik görevi üzerinden alınması uygun bulunanların, görevlendirmeleri valilikçe iptal edilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğin 92. Maddesinde yapılan değişiklikle, Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevinin pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütüleceği, buna göre; belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanacağı düzenlenmiştir.

-Yönetmeliğin 164. Maddesinde yapılan değişiklikle, Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar arasına “m) Okul personelinin taşınır veya taşınmaz malına zarar vermek ve/veya malını tahrip etmek.” Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar arasına “ş) Kesici, delici, yaralayıcı ve benzeri aletlerle kendine zarar vermek.” eklenmiştir.

-Yönetmeliğin 166. Maddesinde yapılan değişiklikle; disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında veya aynı cezayı gerektiren farklı bir fiil veya davranışın gerçekleşmesinde bir derece ağır cezanın uygulanacağı düzenlenmiştir.

– Yönetmeliğe eklenen “Mevcut şefler” başlıklı Geçici 8. Maddede; “(1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre görev yapmakta olan şeflerin görevi, görevlendirme süresi sona erinceye kadar devam eder. (2) Çocuk gelişimi ve eğitimi alanına ait uygulama sınıflarında görevli atölye şeflerinin görevleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona erer.” denilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 5 = 8

Henüz yorum yapılmamış.