reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Neler Değişti

7 Ekim 2015, Çarşamba, 11:50 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 1 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere, 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ile birlikte 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şu şekilde özetlenebilir; -Yeni yönetmelikte, […]

Bilindiği üzere, 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ile birlikte 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şu şekilde özetlenebilir;

-Yeni yönetmelikte, yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar arasında  eski yönetmelikte yer almayan “Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak” şartına yer verilmiştir.

-Eski yönetmelikte “müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” arasında yer alan “Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak” şartı yeni yönetmelikte yer almamaktadır.

-Yeni yönetmelikte, “Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca; a) Fen lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak, b) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak, c) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak, ç) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak, d) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak, e) Spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak, şartı aranır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

-Eski Yönetmeliğin 8. Maddesinde yer alan “6 ve 7 nci maddelerde öngörülen şartları taşıyan aday bulunamaması nedeniyle yönetici norm kadrosu boş kalan eğitim kurumlarına yapılacak yönetici görevlendirmelerinde, söz konusu maddelerde aranan hizmet süreleri ihtiyaç karşılanana kadar birer yıl düşürülür.” hükmüne yeni yönetmelikte yer verilmemiştir.

-Yeni yönetmelikte, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmenin yazılı sınav sonucuna göre, müdürlüğe görevlendirmenin ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacağı düzenlenmiştir.

-Eski yönetmelikte, müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığına görevlendirmelerde herhangi bir somut kriter ve duyuruya yer verilmemiş, Danıştay İDDK tarafından bu eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştu. Yeni yönetmelikte ise, müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça veya ÖSYM Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılacağı, bu sınavda yüz puan üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekleri düzenlenmiştir.

-Eski yönetmelikte yer alan, bulundukları eğitim kurumunda görev süreleri sona eren müdürlerin görev sürelerinin uzatılması işlemleri yeni yönetmelikte yer almamaktadır. Müdürlükte dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdürlüğünde toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların Ek-1’de yer alan form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecekleri, değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanlarının; Ek-1’de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınavda verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirleneceği düzenlenmiştir.

-Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şu şekilde belirlenmiştir: a) Türkçe-dil bilgisi: %10, b) Genel kültür: % 10, c) Resmî yazışma kuralları: % 4, ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4, d) Okul Yönetimi: % 4, e) Yönetimde insan ilişkileri: % 4, f) Okul geliştirme: % 4, g) Eğitim ve öğretimde etik: % 5, ğ) Türk idare sistemi ve protokol kuralları: % 5, h) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): % 50.

-04.08.2013 tarihli MEB Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yazılı sınav konuları arasında yer alan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, yeni yönetmelikte yazılı sınav konuları arasında yer almamaktadır.

-Sözlü sınav konuları ve puan değerleri ise şu şekildedir: a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat): %50, b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10, c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10, ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10, d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10, e) Genel kültür: %10.

-Yazılı sınav konularından mevzuat kısmına dahil olan kanunların tek tek sayılmasına rağmen, sözlü sınav konularının mevzuat kısmında “ve ilgili diğer mevzuat” ibaresinin yer alması belirsizlik oluşturmaktadır. Bu ibare suistimale açık olup, mağduriyetlere sebebiyet verebilecektir.

– Eski yönetmelikte, ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanların, ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerine devam edecekleri düzenlenmiş iken, yeni yönetmelikte bu kişilerin kalan görev sürelerini bu eğitim kurumunda tamamlayacakları belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ4 + = 8

Henüz yorum yapılmamış.