reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Değişikliği

25 Haziran 2015, Perşembe, 5:41 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
6. Maddenin 1. Fıkrası: A bendi- “Günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati sure ile ikili eğitim yapılır” ibaresine karşı Sendika adına dava açmıştırk. Ancak, değişiklik olmamış ve aynı şekilde ifade edilmiştir. B bendi – Önceki düzenlemede, “Tek anasınıfı ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkarılabilir” ifadesi; “Ancak talep […]

6. Maddenin 1. Fıkrası:

A bendi-

“Günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati sure ile ikili eğitim yapılır” ibaresine karşı Sendika adına dava açmıştırk. Ancak, değişiklik olmamış ve aynı şekilde ifade edilmiştir.

B bendi –

Önceki düzenlemede, “Tek anasınıfı ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkarılabilir” ifadesi;

“Ancak talep olması halinde ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı arttırılabilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.  “25’e kadar çıkarılabilir” ibaresi yapılan değişiklikle kaldırılmıştır.

TALEP OLMASI HALİNDE GRUPTAKİ ÇOCUK SAYISI 20’DEN FAZLA OLABİLECEKTİR.

C bendi-

Önceki düzenlemede, “Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan ve gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınır” ifadesi yer almakta iken,

Yapılan değişiklikle “Yaz aylarında yapılan eğitime sadece okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar kaydedilir” denilerek, gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara yer verilmemiştir.

Bu düzenleme ile YAZ AYLARINDA ANAOKUL KURSLARINA SADECE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDEN YARARLANMAYANLAR ALINACAKTIR.

Ç bendi-

Önceki düzenlemede bulunmamaktadır. Yapılan değişiklikle eklenmiştir.

Yapılan düzenlemede “Yaz aylarında yapılacak eğitimde kadrolu öğretmenler istemeleri halinde görevlendirilir. İstekli öğretmen bulunmaması durumunda ders ücreti karşılığında ücreti öğretmen görevlendirilebilir” ibaresi eklenmiştir.

Bu düzenleme ile YAZ AYLARINDAKİ KURSLARA İSTEMELERİ HALİNDE KADROLU ÖĞRETMENLER GÖREVLENDİREBİLECEKTİR.

10. Maddenin 2. Fıkrası

“Komisyon il/ilçe merkezlerindeki okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkanlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler, e okul sisteminin ilgili bölümüne işlenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sağlar.” Şeklinde düzenlemiş olup,

Yapılan düzenleme, il/ilçe merkezlerinde ibaresi  ve okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sağlar. Ifadeleri kaldırılarak, “Komisyon, okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkanlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler ve e Okul sisteminin ilgili bölümüne işler” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

11. Maddenin 1.,4. Fıkraları ile 5. Fıkrasının (g) ve 7. Fıkrasının (a) bentleri;

1. Fıkrası- Yapılan değişiklikle Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıt tarihi, önceki düzenlemede haziran ayının üçüncü haftasının ilk iş günü iken, temmuz ayının ilk iş günü olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca adres bilgilerinden önce yerleşim yeri ibaresi eklenmiştir.

Bu düzenleme ile, KAYITLAR HAZİRAN’DAN TEMMUZ’A ALINMIŞTIR.

4. Fıkrası-

Şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların önceki düzenlemede istediklere okula kayıt yaptırabilmekte iken getirilen değişiklikte “yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydediledikten sonra istedikleri okula nakli yapılır” denilerek öncelikle yerleşim yerinde bulunan okula kayıt şartı öngörülmüştür.

Bu düzenleme ile ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

5. Fıkranın (g) Bendi-

“Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt kabul, öğrenci kontenjanları, devam ve devamsızlık, okul ücretleri, sınıf mevcutları, personelin seçimi atanması ve benzeri konulardaki işlemler, özel eğitim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır” ibaresinde yer alan “devam ve devamsılık” ifadesi yapılan değişiklikle kaldırılmıştır.

7. Fıkranın (a) Bendi-

“İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır.” Şeklinde yeniden düzenlenerek; “ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak” ifadesi önceki düzenlemeye eklenmiştir.

Bu düzenleme ile ORTAOKULA KAYITLAR, ADRES VERİ TABANI ESAS ALINARAK E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAKTIR.

12. Maddesinin

4. Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki düzenlemede yer alan “Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-Okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır” maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

6. Fıkrası-

Ortaokuldan imam hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin naklinde, yapılan düzenlemede “oluşturulacak komisyok tarafından” ibaresi eklenerek “ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden   5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde yapılır.” Şeklinde yeniden düzenleme yapılarak, önceki düzenlemede “eylül ayı içerisinde” ibaresi “eylül ayı son iş günü” olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca önceki düzenlemede “ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu dersler” ifadesi yer almaktaydı.

Bu düzenleme ile ORTAOKULDAN İMAM HATİP ORTAOKULUNA GEÇİŞLERDE SINAV ZAMANLARI DEĞİŞMİŞTİR.

18. Maddenin 1. Fıkrası

Önceki düzenlemede, “..çocukların devamsızlıkları, e-Okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir” şeklinde düzenlenmişti.

Yapılan değişiklikle; “ Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile ANAOKUL VE İLKOKULDA, DEVAMSIZLIĞI ÖĞRETMEN E-OKULA GİRECEKTİR.

19. Maddenin b Bendi

Öğrenim çağı dışına çıkan öğrencilerle ilgili olarak, ….”öğrenimini tamamlayamayanlara ders yılı sonunda öğrenim durumunu gösterir Öğrenci Belgesi EK-3 düzenlenir” ibaresinden sonra yer alan “bu öğrencilerin kayıtları e- Okul sistemi üzerinden”  şeklinde yer alan ifade yeni düzenlemede yer almamaktadır.

23. Maddenin 1. Fıkrası

İlgili fıkra yapılan değişiklite “Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezi sistem ortak sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir” şeklinde ifade edilmekte olup,

Okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile ibareleri ile mazeretleri nedeniyle, ifadeleri yapılan değişiklikle eklenmiştir.

Bu düzenleme ile SINAVLARA GİRMEME DURUMU SMS İLE DE BİLDİRİLEBİLECEKTİR.

27. Maddeye 6. Fıkra eklenmiştir-

“ Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme ile EVDE EĞİTİM ALANLAR İÇİN, PUANLAMA SADECE GÖRÜLEN DERSLER ÜZERİNDEN OLACAKTIR.

28. Maddenin 1. Fıkrası-

Önceki düzenlemede, yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalaması olarak tanımlanırken, yapılan değişiklikte “Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümüdür.” Şeklinde tanımlanmıştır.

29. Madde

Yapılan değişiklikte “İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir” şeklinde ifade edilmekte olup, sadece “e-Okul sistemine işlenir” ifadesi bu değişiklikle eklenmiştir.

b) Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir ve çıktısı alınan çizelge, öğretmen tarafından dönem sona ermeden 5 (beş) gün önce okul yönetimine teslim edilir.

Bu düzenleme ile ÖĞRENCİ DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ, ÇIKTI ALINARAK OKULA BİLDİRİLMESİ UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR.

31. Maddenin 1. Fıkrası

Yapılan değişiklikte önceki düzenlemede yer alan “okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmenin kararıyla ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 31 – (1) Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

Bu düzenleme ile İLKOKULDA, SINIF TEKRARINDA, VELİ TALEBİ YETERLİ OLACAK… OKUL MÜDÜR VE ÖĞRETMENİN KARAR ALMASINA GEREK KALMAMAKTADIR.

31. Madde (b) Fıkrası

Madde 31 b) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45′ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

“Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45′ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına” ibaresi yapılan değişiklikle eklenmiştir.

Bu düzenleme ile ORTAOKULDA BİR DERSTEN YIL SONU PUANI 45’TEN AZ OLAN ÖĞRENCİNİN SINIF GEÇMESİNE VEYA SINIF TEKRARINA ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU KARAR VERECEKTİR.
DÜZENLEME DAHA ÖNCE “BİR ÜST SINIFI BAŞARMADA GÜÇLÜKLE KARŞILAŞABİLECEK” şeklinde düzenlenmişti.

38. Maddenin 2. Fıkrası

“(2) Öğretmenlerin mesleki çalışmalarından azami verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre konular belirlenir. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.” Önceki düzenlemede yer alan “bunların dışındaki konular” ibaresi kaldırılmıştır.

38. Maddeye 3. 4. Ve 5. Fıkralar eklenmiştir.

Madde38 –
(3) (Ek fıkra: 25.06.2015 – 29397 s. R.G. Yön./13. md.) Derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak mesleki çalışmalarda;

a) Yönetici ve öğretmenler ilk hafta okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışmalarını yaparlar.

b) Öğretmenler ilk haftadan sonraki günler için ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dahilinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulurlar.

c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.

(4) (Ek fıkra: 25.06.2015 – 29397 s. R.G. Yön./13. md.) Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüklerince hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışmayı yaparlar.

(5) (Ek fıkra: 25.06.2015 – 29397 s. R.G. Yön./13. md.) Okulların bağlı bulundukları genel müdürlüklerce hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da uygulanabilir.

MESLEKİ ÇALIŞMAYA İLİŞKİN OLARAK YENİ GETİRİLEN HÜKÜMLER
BİRİNCİ HAFTA OKULDA MESLEKİ ÇALIŞMA YAPILACAK.
SONRAKİ MESLEKİ EĞİTİM KONULARINI GENEL MÜDÜLÜK BELİRLEYECEK VE BELİRLİ MERKEZLERDE OLACAK ŞEKLİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

50. Maddenin (B) Bendi

Madde 50- b) Büro işlerini yürütmek üzere büro memuru, kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphane memuru, ifadesi eklenmiştir ve ilgili düzenlemeye göre, OKULLLARDA BÜRO MEMURU BULUNDURULABİLECEKTİR.

55. Maddenin 1. Fıkrasının (b) Bendinin 11 Numaralı Alt Bendi

Önceki düzenlemede

“11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,”

Şeklinde yer alan madde,

“11) Kılık kıyafetle ilgili kurallara uymamak.” olarak değiştirilmiştir.

İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLE KILIK KIYAFET HÜKÜMLERİNE UYMAYANLARA KINAMA CEZASI VERİLECEKTİR.

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “36-66” ibaresi “36-71”, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “işlenmesinden” ibaresi “işlenmesinden ve güncellenmesinden”, 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde geçen “durumu” ibaresi “durumu okul yönetimince”, 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “Fen ve Teknoloji” ibaresi “Fen Bilimleri”, 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi “Karnelerde elektronik imza kullanılabilir ve karneler e-Karne olarak da düzenlenebilir.”, 56 ncı maddesinin yedinci fıkrasında geçen “nakil gidebileceği” ibaresi “aynı türde nakil gidebileceği”, 68 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “bankalardan” ibaresi “kamu bankalarından”, aynı maddenin beşinci fıkrasında geçen “Okul öncesi” ibaresi “Resmi okul öncesi” şeklinde değiştirilmiş; 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “seçmeli dersler dahil” ibaresi ile 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “başarı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Karar Örneği EK-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ2 + 2 =

Henüz yorum yapılmamış.