reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Değerlendirme

4 Ağustos 2016, Perşembe, 1:57 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 1 kişi okudu | 0 yorum
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen alımının hangi usul ve esaslara göre yapılacağı, 3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikle belirlenmiştir. 1) Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda aranacak başvuru şartları nelerdir? Başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında özel şartlar da aranmaktadır. Bu kapsamda, […]

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen alımının hangi usul ve esaslara göre yapılacağı, 3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikle belirlenmiştir.

1) Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda aranacak başvuru şartları nelerdir?

Başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında özel şartlar da aranmaktadır. Bu kapsamda, mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması, KPSS‘den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları ve devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması gerekmektedir.

2) Sözleşmeli öğretmenlik için atama ne zaman yapılacaktır?

Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılacaktır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde, pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilecektir.

3) Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, başvuruda bulunacakların nitelikleri, başvuru yeri, süresi, başvuruda bulunacaklardan istenecek belgeler, sözlü sınav, sınav sonuçlarının açıklanmasına yönelik süreler, itiraz süreleri ve atama ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilecek duyuruda  belirtilecektir. Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecektir.

4) Sözlü sınav komisyonu kimlerden oluşmakta ve başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Sözlü sınav komisyonu Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşacaktır. Başarı puanı, her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

5) Sözlü sınav konuları nelerdir ve ağırlıkları nasıldır?

Yönetmelikte, sözlü sınav konularının ağırlıkları; “Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü % 25, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti % 25, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı % 25, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri % 25” olarak belirlenmiştir.

6) Sözlü sınava kaç aday çağrılacak ve kaç puan alanlar başarılı sayılacaktır?

KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek, sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olacaklardır.

7) Sözlü sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılacaktır?

Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilecektir. Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanacak, itiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

8) Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara kaç tercih hakkı verilecektir?

Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilecek, adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirteceklerdir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmayacaktır.

9) Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları nasıl yapılacaktır?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek, puan eşitliği hâlinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

10) Sözleşme kimler arasında imzalanacaktır?

Sözleşmeler ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il/ilçe milli eğitim müdürleri arasında imzalanacaktır.

11) Ataması yapılanlar ne zaman göreve başlayacaktır?

Ataması yapılanlara, 11/2/1952 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılacaktır. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaklardır.

12) Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar için adaylık eğitimi olacak mıdır?

Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda adaylık eğitimine tabi tutulacaktır.

13) İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri nasıl yapılacaktır?

Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilecektir. İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erecektir.

14) Sözleşmeli öğretmenlerin öğretmen kadrosuna atanma şartları nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak, öğretmen kadrolarına atananlar ise aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak ve bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacaktır.

15) Sözleşmenin feshi ve sona erme şartları nelerdir?

Sözleşmeli öğretmenlerden; Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya bu şartlardan herhangi birini görevleri sırasında kaybedenlerin ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek; sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

16) Sözleşmeli öğretmenlerin doğum ve askerlik halinde sözleşmeleri feshedilecek midir?

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilecek, ancak sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulacak ve bunlar istekleri hâlinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınacaktır.

17) Sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin yeniden hizmete alınma şartları nelerdir?

Yeniden hizmete alınabilmeleri için, sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmaları, doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir.  Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçesözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamayacaklardır.

18) Sözleşmeli öğretmenlerin izinleri nasıl düzenlenmiştir?

Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılacak, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmeyecektir. Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilecektir.

19) Sözleşme süresi ne kadardır?

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılacaktır. Bir yılın sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerli olacak; ancak, bu süre dört yılı geçemeyecektir.

20) Sözleşmeli öğretmenlerin atamalarına ilişkin bilgi ve belgelerde gerçekdışı beyanda bulunmaları halinde idarenin yaptırımı nasıl olacaktır?

Sözleşmeli öğretmenlerden haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda atamalarına ilişkin bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun olarak düzenlemediği tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

21) Türk Eğitim-Sen tarafından dava açılacak mıdır?

Türk Eğitim-Sen tarafından ilgili düzenlemeye dava açmak için çalışma başlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ+ 6 = 9

Henüz yorum yapılmamış.