reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İptal

3 Nisan 2015, Cuma, 9:32 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 0 kişi okudu | 0 yorum
Sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması hakkındaki yönetmelikte aykırı bulduğu hükümlerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde açtığımız davada Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından karar verildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/702E sayılı kararı ile, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer […]

Sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması hakkındaki yönetmelikte aykırı bulduğu hükümlerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde açtığımız davada Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından karar verildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/702E sayılı kararı ile, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesi ile getirilen ve ilçe millî eğitim müdürü kadrosunun görevde yükselme sınavına tabi kadrolardan çıkartılarak bu kadrolara atamalarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların aranmasına ilişkin düzenleme 657 sayılı Yasa’nın temel ilkeleri olarak belirlenen kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif kurallar çerçevesinde atama yapılması engellendiğinden hukuka aykırı bulunmuş ve yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği bu karardan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce bu kapsamda yapılan tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atamalarını iptal etmelidir. Türk Eğitim-Sen olarak kararın uygulanmasının ısrarla takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

 

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı

 

Karar şu şekildedir:

 

12/10/2013 günlü, 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin hukuka aykırı bulduğumuz hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile açtığımız davada Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E sayılı kararı ile yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ” şube müdürü, tesis müdürü ve basımevleri müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden” ibaresinin ve yönetmeliğin 14. maddesinde sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile ilgili yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Diğer taleplerimizin yürütmesinin durdurulması talebimize ise red cevabı verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak reddedilen taleplerimize karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiş, kurulun 2014/702E sayılı kararı ile yönetmeliğin 23. Maddesinde yer alan “ilçe milli eğitim müdürü” ibaresi ve 29. Maddesinin fıkrasının 4. Ve 5. Cümleleri dışındaki kısımlarının yürütmesi durdurulmuştur.

Yönetmeliğin “Şube müdürü üstü kadrolara atama” başlıklı 23. maddesinde ”İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il millî eğitim müdürü ve daha üst kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.” Denilmektedir.

15/3/1999 günlü, 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2/2-g. Maddesinde yer alan ”Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına yapılacak atamalarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmüne 27/03/2012 günlü, 28246 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi ile “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresi eklenmiş Danıştay 5. Dairesinin E:2012/4736 sayılı dosyasında açılan davada, dava konusu düzenlemenin, ilçe müdürü kadrolarını görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkartılmasının, yürütmesi durdurulmuş, bu karara yapılan itiraz ise İdari Dava Daireleri Kurulunun 10/04/2013 günlü, YD İtiraz No:2012/126 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Akabinde 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi ile Genel Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2/2-g maddesinde yer alan “ilçe müdürü kadrolarına” ibaresi bu kez “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” şeklinde değiştirilmiş bu değişikliğin iptali istemiyle Türk Eğitim-Sen tarafından Danıştay 5. Dairesi 2013/8367 sayılı dosyasında açılan davada ise, “bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresiyle ilçe idare şube başkanlıkları kadroları ile aynı düzeyde olan kadroların açıkça sayılmaksızın, bu kadrolara yapılacak atamalarda Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağının düzenlenmesinin, yürütmesi durdurulmuş bu idarece karara yapılan itiraz ise İdari Dava Daireleri Kurulunun 02/07/2014 günlü, YD İtiraz No:2014/528 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişiklikler ve bu değişiklikler hakkında verilen yargı kararları karşısında, bu yönetmeliğe dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan ve 12/10/2013 günlü, 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesi ile getirilen ve ilçe millî eğitim müdürü kadrosunun görevde yükselme sınavına tabi kadrolardan çıkartılarak bu kadrolara atamalarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların aranmasına ilişkin düzenleme 657 sayılı Yasa’nın temel ilkeleri olarak belirlenen kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif kurallar çerçevesinde atama yapılması engellendiğinden hukuka aykırı bulunmuş ve yürütmesi durdurulmuştur.

Kısacası, Milli Eğitim Bakanlığınca 12.10.2013 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan “ilçe milli eğitim müdürlüğü” atamalarının tümünün iptal edilmesi gerekmektedir.

Sınavsız şube müdürlüğü atamalarını hukuka aykırı bulan ve yürütmesini durduran Danıştay kararını görmezden gelen Milli Eğitim Bakanlığına karşı verdiğimiz hukuki mücadelemiz “ilçe milli eğitim müdürlüğü” atamalarının iptali için de aynı kararlılıkla devam edecektir. Yargı kararı uygulanmaz ise ilgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ2 + 8 =

Henüz yorum yapılmamış.