reddit https://ro.buywatches.is is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed. cheap https://ru.buywatches.is hunt for pattern stack belonging to the today's style and design. 30% off watchesreplica.ru. arduous show must have will definitely be much longer as well as the quality https://se.buywatches.is forum guard. all reddit https://www.replica-watches.is/ incorporates much effort from a set of superior craftsmen. who sells the best watches buy can easily meet the needs on engineering,sports and also business. famous mark https://www.gradewatches.to/. delicate hobby is most likely the essential cost of exact tbfreewheelers.com. up to 40% off discount are provided here for first class https://www.filipinonet.com/. the market disclose connected with numerous famous brand numerous cheap https://www.breitlingreplica.to/ is one of them.

Yönetmelik Değerlendirmemiz

18 Nisan 2015, Cumartesi, 10:30 | Genel Merkez'den Haberler | Bu yazıyı 2 kişi okudu | 0 yorum
Bilindiği üzere; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 17 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikte ilk göze çarpan değişiklikler […]

Bilindiği üzere; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 17 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikte ilk göze çarpan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır. Türk Eğitim Sen olarak, yönetmelikle ilgili yargı yoluna başvuruda bulunulacak hususların tespiti için üyelerimizden gelen talep ve görüşler toplanarak Danıştay nezdinde dava açma yoluna gidilecektir.

 

-Yönetmeliğin 6. Maddesinde; Atama Usulleri; ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama, milli sporcuların ataması ve engellilerin ataması olmak üzere 4 usul olarak belirlenmiştir.

 

-Yönetmeliğin 10. Maddesinde; “Engellilerin ataması” yer almıştır. 10. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanacakların; öğrenim durumu yönünden mezuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması ve eğitim fakülteleri dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitimi programını başarıyla tamamlanmış olması, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise yükseköğrenimlerinin ve pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması gerekir. 3. Fıkrasında; “Engelli adayların, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kurumlarından rapor almaları ve engellilik durumlarının başvurdukları alan itibarıyla öğretmenlik yapmaya elverişli olması gerekir.” denilmiştir.

 

-Yönetmeliğin “Kontenjanların Belirlenmesi” başlıklı 11. Maddesinin; “(1)Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.(2) Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın en fazla %10’u millî sporcuların atamalarında kullanılır.” denilmiştir. Bu maddede “en fazla” ibaresi kullanılarak idareye kontenjan belirlemede takdir hakkı verilmiştir.

 

-Yönetmeliğin “Duyuru, Başvuru ve tercihler” başlıklı 12. Maddesinde; yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte öğretmenliğe atanacaklar bakımından düzenlenen 25 tercih hakkı sayısı, aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanmak isteyenler bakımından 40 tercih hakkı şeklinde düzenlenmiştir.

 

-Yönetmeliğin 15. Maddesinde; aday öğretmenlerin, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacakları belirtilmiştir. Ancak, yönetmeliğin 19., 20., 21., 22. ve 23. Maddeleri değerlendirildiğinde, performans değerlendirmesinden başarılı bulunan adayların Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulacağı açıkça belirtilirken, sözlü sınavın yapılmasıyla ilgili idareye bir takdir yetkisi tanındığı görülmüştür; ve hatta sözlü sınavın Bakanlık merkezinde mi yoksa illerde mi yapılacağı konusunda bir netlik sözkonusu değildir. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağının ve tutulacaksa sözlü sınavın yer ve zamanının Bakanlıkça önceden ilan edileceği belirtilmiştir.

 

16. Maddesinde; aday öğretmenlerin, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilecekleri, değerlendiricilerin; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşacağı, Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenlerin, aday öğretmen unvanını kaybedecekleri ve memuriyetle ilişiklerinin kesileceği, aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacakları, başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumlarının değerlendiriciler tarafından belgelendirileceği düzenlenmiştir. Değerlendiricilerden danışman öğretmenin eğitim kurumu müdürü tarafından görevlendirileceği belirtilmesine rağmen bu hususta herhangi bir kriter belirtilmemiştir. Bu durum yapılan değerlendirmenin objektif ve tarafsızlığına gölge düşürecektir. Aday öğretmenin kendi alanındaki kıdemli öğretmen tarafından değerlendirilmesi daha yerinde olacaktır.

 

Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanacaktır.

 

Yönetmeliğin 17. Maddesinde; birinci, ikinci ve üçüncü performans değerlendirme sonucuna, sonucun aday öğretmene tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilecektir.

 

Yönetmeliğin Geçici 6. Maddesinde; “(1) Bu Yönetmeliğin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanır. (2) Bakanlık kadrolarında 14/3/2014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru toplam iki aylık fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenlerin performansı, 2014-2015 ders yılının ikinci döneminde iki defa değerlendirilir. Birinci değerlendirme sonucu yüzde otuz, ikinci değerlendirme sonucu yüzde yetmiş oranında dikkate alınır. Yüz üzerinden en az elli puan alanlar performans değerlendirmesinde başarılı sayılır. Belge ile ispatı mümkün kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle değerlendirilmeleri sonraki dönemlere kalanların performansları da bir dönem üzerinden aynı usulle değerlendirilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

-Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamındaki okullara atanabilmek için öğretmenler seçme sınavına tabi tutulmakta iken yeni yönetmelikte bu eğitim kurumlarına öğretmen ataması için seçme sınavı yapılmayacaktır. Yönetmelikte Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atanacaklarda, başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması, başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması şartları aranmaktadır. Bu eğitim kurumlarında daha önce görev yapmış ve herhangi bir sebeple ayrılmış olanlara yeniden bu eğitim kurumlarına atanabilmeleri için herhangi bir öncelik de tanınmamıştır.

 

Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanacak öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılacak duyuru, başvuru, değerlendirme ve uygulama sınavı için illerde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu oluşturulacaktır. Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak için değerlendirme ve uygulama sınavlarında başarılı olma şartı getirilmiştir. Bu eğitim kurumlarının ilgili alanlarına atanmak isteyen öğretmenlerden atanacaklarda aranan şartları taşıyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

-Yönetmeliğin 40. Maddesinin 6. Fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.” denilmektedir. Türk Eğitim Sen olarak, zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmasına rağmen zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma süresinin üzerinde görev yapanlara daha fazla hizmet puanı verilmesi sağlanmıştır.

 

-Yönetmeliğin “Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler” başlıklı 41. Maddesinin 6. Fıkrasında; “4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri ile askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.” Denilmektedir. Türk Eğitim Sen olarak girişimlerimiz sonucunda 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen süreleri hizmet puanının hesabında dikkate alınacaktır.

 

– Yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43. Maddesinde; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dâhil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılacağı düzenlenmiştir..

 

-Yönetmeliğin “Zorunlu Çalışma Süresinden Sayılmayacak Süreler” başlıklı 47. Maddesinin (c) bendinde; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte ve ek ders ücreti karşılığında görevlendirme suretiyle geçen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçen süreler, zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler arasında sayılmıştır. Ancak yönetmeliğin 41. Maddesinde Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilmektedir. Bu statüde görev yapanların bakanlık bünyesinde yaptıkları görevler hizmet puanı olarak değerlendirilirken, zorunlu hizmet bölgelerinde yaptıkları görev süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmamaktadır.

 

Ayrıca anılan madde ile 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile aynı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı, görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı, yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı zorunlu çalışma süresinden sayılacaktır.

 

-Yönetmelikte Türk Eğitim Sen olarak tamamen karşı olduğumuz “Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi” yani rotasyon uygulaması getirilmiştir. Yönetmeliğe göre aynı eğitim kurumunda 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılacaktır. 8 yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilecektir. Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 8 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınacaktır.Spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca sınavla atanmış olanlardan aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı kapsamda bulunan eğitim kurumları ile sınırlı olarak yapılacaktır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda 8 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4 üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılacaktır.

 

Valilikler tarafından öğretmenlerin rotasyon uygulamasında coğrafi durum ve ulaşım şartları gözetilerek ilçe grubu oluşturulacağı belirtilmiş ise de, bu uygulamanın yapılmasına ilişkin somut kıstaslar belirtilmemiş ve öğretmenlerin mazeretlerinin göz önünde bulundurularak yer değişikliklerinin yapılacağına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmemiştir.

 

Rotasyon uygulaması, 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanacaktır.

 

-Yönetmeliğin “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49. Maddesinde; öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine bakıldığında; öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atamasının yapılması için kişilerin eşlerinin herhangi kesinti olmaksızın aynı yerde 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemesi gerekmektedir.

 

Yönetmelikte mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler hakkında ayrıca bir açıklamaya yer verilmemiştir. “Ancak; a) Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir. b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz. c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” denilerek istisnalara yer verilmiştir. Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılacaktır.Mazerete bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin mazeretlerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamına il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasında yer verileceği düzenlenmiştir.

 

-Yönetmeliğin “Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 51. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” 3. Fıkrasında; “Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.” denilmektedir. “Şehit ve malul gazi yakını öğretmenler” başlıklı geçici 2. maddesinde ise “(1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinden hâlen zorunlu hizmetini yerine getirmekte olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk yer değiştirme döneminde, bir defaya mahsus olmak üzere zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olup olmadıklarına bakılmaksızın ve başkaca herhangi bir şart aranmaksızın alanlarında öğretmen ihtiyacı olan istedikleri bir eğitim kurumuna atanır.” denilmiştir.

 

-Yönetmeliğin “Değerlendirme Ölçütleri” başlıklı 54. Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.” denilmektedir.

 

-Alan değişikliklerine bağlı yer değiştirme işlemlerinde mülga yönetmelikte alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılırken, yeni yönetmelikte herhangi bir süre öngörülmemiştir.

 

-5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı hariç diğer atama şartlarını taşıyanlar, yapılacak duyuru üzerine 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında Bakanlığın öğretmen kadrolarına atanmak için başvuruda bulunabilecektir. Bu öğretmenler sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınavda 70 puan alan başarılı sayılacak ve sağlık özrü hariç, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır.

 

Ayrıca, Yönetmelikte yer alan sözlü sınav komisyonu ile tüm değerlendirme ve itiraz komisyonlarında sendika temsilcileri bulunmamaktadır. Sendika temsilcilerinin de bu komisyonlarda yer alması komisyonların aldıkları kararların daha objektif olmasını sağlayacaktır.

 

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ2 + = 5

Henüz yorum yapılmamış.